Strona główna » Działy » Gimnastyka korekcyjna » Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych w KSOS
w roku szkolnym 2017/2018

 

Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice (lub prawni opiekunowie) mają obowiązek zapoznać się 
i przestrzegać Regulaminu uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych.

I. Uczestnicy zajęć i grupy korekcyjne

1. Uczestnikami zajęć są dzieci urodzone w latach:

 • w KSOS Centrum, w MBP Śródmieście: 2002-2011,
 • w OSR Kurdwanów Nowy: 2004-2011,
 • w MBP Nowa Huta: 2008-2010.

2. Dziecko ma prawo uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych w danym roku szkolnym.
3. Dziecko przypisane jest do grupy korekcyjnej na sali w zależności od płci, wieku 
i wady. Ewentualne odstępstwa od tej zasady (np. w przypadku rodzeństwa) dopuszczalne są jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego.
4. Dziecko do ukończenia 10 roku życia może być zapisane do grupy koedukacyjnej (mieszanej) po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego.
5. Zajęcia korekcyjne organizowane przez Ośrodek są zajęciami grupowymi. Grupa korekcyjna liczy 15 osób.

II. Zajęcia korekcyjne

6. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia na sali oraz pływalni lub tylko na sali.
7. Zajęcia korekcyjne trwają 45 minut.
8. Dziecko może być zapisane na zajęcia korekcyjne według ustalonego harmonogramu grup w danym roku szkolnym. 
9. Oferta programowa Działu Gimnastyki Korekcyjnej obejmuje zajęcia z grupami:

 • wad postawy,
 • nadwag,
 • wad kończyn dolnych,
 • skolioz.

10. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uczestniczenia dziecka w zajęciach
wad kończyn dolnych, grupach skolioz.
11. Zapisy do grup wad kończyn dolnych i skolioz odbywają się od 4 września 2017, bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

III. Zapisy na zajęcia korekcyjne

12. Szczegółowe warunki oraz terminy zapisów określają zasady elektronicznego naboru do grup korekcyjnych, które stanowią integralny załącznik do tego regulaminu.
13. Zapisu dziecka może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
14. Dzień i godzina zajęć korekcyjnych na pływalni jest automatycznie przypisana (zgodnie z harmonogramem grup) do konkretnego dnia i godziny zajęć na sali.
15. Przy zapisie dziecka na zajęcia korekcyjne nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
16. Po zapełnieniu listy głównej zapis każdego kolejnego dziecka odbywa się na listę rezerwową.
17. Dziecko zapisane na listę rezerwową ma prawo rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych dopiero po zwolnieniu się miejsca na liście głównej.
18. Informację o przyjęcia dziecka z listy rezerwowej rodzic/opiekun prawny otrzymuje mailowo od nauczyciela prowadzącego. Do 2 tygodni rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić się i podpisać deklarację u nauczyciela prowadzącego.
19. Zapis dzieci do grup korekcyjnych możliwy jest do końca marca bieżącego roku szkolnego.

IV. Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego dot. uczestnictwa dziecka w zajęciach korekcyjnych

20. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest osobiście zgłosić się na pierwszą lekcję organizacyjną na sali. W przypadku nieobecności zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do nauczyciela, jednak nie później niż do 2 tygodni od pierwszej lekcji. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć.
21. Po zapisaniu dziecka na zajęcia korekcyjne rodzic ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż 2 tygodnie od rozpoczęcia uczestnictwa dziecka w zajęciach) osobiście podpisać u nauczyciela prowadzącego pisemną deklarację, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa jego dziecka w grupowych zajęciach na sali i pływalni. Rodzic zobowiązuje się w powyższej deklaracji również do osobistego poinformowania nauczyciela prowadzącego o ewentualnych zaburzeniach, chorobach współistniejących dziecka (np. cukrzyca, astma), problemach wychowawczych. W przypadku ewentualnych zaburzeń rodzic jest zobowiązany, 
na prośbę nauczyciela prowadzącego, do przedstawienia mu aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w grupowych zajęciach korekcyjnych lub zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
dot. wskazań do pracy z dzieckiem.
22. Rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka przed i po zakończeniu każdych zajęć korekcyjnych.
23. Na prośbę nauczyciela rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
24. W czasie trwania zajęć korekcyjnych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przebywania na terenie Ośrodka (dotyczy dzieci do 10. roku życia).
25. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach otwartych organizowanych w trakcie roku szkolnego (harmonogram zajęć podany do informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Ośrodka oraz dostępny u nauczyciela prowadzącego).
26. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek systematycznego kontrolowania dziecka 
w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń domowych.

V. Usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach

27. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach.
28. Informację o absencji dziecka na zajęciach rodzic/opiekun prawny może przekazywać:

 • osobiście lub telefonicznie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia po zakończeniu przez niego pracy dydaktycznej w danym dniu (15 minut od zakończenia zajęć),
 • drogą elektroniczną,
 • pisemnie (usprawiedliwienie rodzica lub zwolnienie lekarskie dostarczone nauczycielowi prowadzącemu),
 • telefonicznie (telefony kontaktowe do poszczególnych Ośrodków dostępne na stronie internetowej).

29. Przy usprawiedliwieniu rodzic ma obowiązek podać nazwisko nauczyciela
prowadzącego zajęcia, dzień i godzinę zajęć.
30. Nieusprawiedliwiona absencja dziecka trwająca nieprzerwanie 4 tygodnie jest podstawą do skreślenia z listy uczestników zajęć. Ewentualny powrót dziecka na zajęcia jest możliwy wyłącznie po dokonaniu ponownego zapisu.
31. Skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć na sali jest równoznaczne z wykreśleniem
dziecka z zajęć na pływalni.
32. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, na których dziecko było nieobecne.
33. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach trwającej nieprzerwanie 4 tygodnie rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dot. braku przeciwwskazań do kontynuowania grupowych zajęć korekcyjnych.

VI. Strój dziecka, rzeczy wartościowe

34. Obowiązującym strojem na zajęciach na sali jest koszulka i spodenki sportowe oraz obuwie zamienne do przejścia (najlepiej klapki).
35. Obowiązującym strojem na zajęciach na pływalni jest czepek oraz dla dziewcząt: strój kąpielowy (najlepiej jednoczęściowy), dla chłopców: kąpielówki. Dodatkowo dziecko powinno mieć ręcznik, mydło i klapki do przejścia.
36. Wierzchnie okrycie (kurtkę itp.) oraz buty (we worku) należy obowiązkowo pozostawić w szatni głównej.
37. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na sali/pływalni.

VII. Dodatkowe informacje dot. zdrowia dziecka

38. Dziecko z wadą postawy, a w szczególności ze skoliozą powinno być pod stałą opieką swojego lekarza pediatry lub ortopedy/spec. rehabilitacji medycznej. Wskazana jest wizyta kontrolna co najmniej 2x w trakcie roku.
39. Rodzic powinien dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu aktualną diagnozę oraz zalecenia lekarskie dot. postawy jego dziecka.
40. Istnieje możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej w KSOS Centrum przy 
Al. Powstania Warszawskiego 6. Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie 
w godzinach podanych do informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Ośrodka oraz u nauczyciela prowadzącego. Koszt wizyty lekarskiej ustala Rada Rodziców działająca przy KSOS (cena podana do informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Ośrodka oraz u nauczyciela prowadzącego). Wizyta płatna jest jednorazowo w roku szkolnym bez względu na ilość kontroli lekarskich.
41. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z problemami żywieniowymi (nadwaga, otyłość, niedożywienie) mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad dietetyka 
w KSOS Centrum przy Al. Powstania Warszawskiego 6. Rejestracja odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.
42. Nauczyciel ma prawo do badania oglądowego postawy ciała dziecka.
43. Na zajęcia korekcyjne nie powinno przychodzić dziecko chore (dot. przeziębień, chorób zakaźnych).

VIII. Dodatkowe informacje dot. zajęć na pływalni

44. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Pływalni.
45. Na zajęciach na pływalni dziecko przyporządkowane jest do grupy pływackiej zgodnie ze swoimi umiejętnościami pływackimi.

IX. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i bezpieczeństwa

46. Za nieprzestrzeganie regulaminu i bezpieczeństwa uczestnik zajęć może być ukarany zgodnie z §24 Statutu KSOS.

 

 Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat